...

Pavimbell

1. Dades del Responsable del Tractament

Denominació Social: Pavimbell SL, d’ara endavant, «L’empresa».

Domicili Social: Avinguda Doctor Fleming, 37 – 4 1, 25006 Lleida

NIF: B25656307

Telèfon: 619 12 05 49

Correu electrònic: pavimbell@gmail.com

1.1. Normativa aplicable

La nostra Política de Privacitat s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals. En facilitar-nos les seves dades, vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privacitat, prestant el seu consentiment inequívoc i expressat al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats i termes aquí expressats. L’Empresa podrà modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades per l’Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, si s’escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

1.2. Delegat de Protecció de Dades

No existeix un delegat de protecció de dades.

2. Finalitat del Tractament de les Dades Personals

El tractament que realitzem de les seves dades personals respon a les següents finalitats:

Gestió de la comunicació

2.1. Terminis de Conservació de les seves dades

Conservarem les seves dades personals des que ens doni el seu consentiment fins que el revogui o bé sol·liciti la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les seves dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

3. Legitimació i Dades Recollides

La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment expressat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (omplir el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar-nos les seves dades personals.

3.1. Consentiment per tractar les seves dades

En omplir els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privacitat” i fer clic per enviar les dades, o en remetre correus electrònics a l’Empresa a través dels comptes habilitats a l’efecte, l’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i expressat al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades.

3.2. Categories de dades

Dades personals: Nom, telèfon i correu electrònic.

4. Mesures de Seguretat

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l’informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne la alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estiguin exposades, segons l’Art. 32 del RGPD EU 679/2016.

5. Cessió de Dades

No es preveuen cessos de dades ni transferències internacionals de les seves dades, llevat que ho autoritzi la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.

6. Drets de l’Usuari

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en quin cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperatius, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. D’acord amb la legislació vigent té els següents drets: dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat de les dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat. Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

6.1. Com exercir els meus drets?

Per exercir els seus drets, ha de dirigir-se al responsable, sol·licitant el corresponent formulari per a l’exercici del dret triat. Opcionalment, pot acudir a l’Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els seus drets. Les dades de contacte per a l’exercici dels seus drets són el telèfon telèfon de la teva empresa i el correu electrònic: pavimbell@gmail.com Recordeu acompanyar una còpia d’un document que ens permeti identificar-lo.

7. Consentiment per a l’enviament de Comunicacions Electròniques

Així mateix, i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, complimentant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella “Accepto l’enviament de comunicacions electròniques”, està atorgant el consentiment exprés per enviar-li a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o un altre mitjà electrònic l’enviament d’informació sobre l’Empresa.