...

Pavimbell

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://pavimbell.com/:

ESTAT DE CUMPLIMENT
Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018, degut a les
excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen en el
punt següent.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE
El contingut següent no és accessible per als següents motius:

 • Falta de conformitat amb el RD 1112/2018

Hi podrien haver alguns aspectes de contrast que no compleixin els mínims
exigits, 3:1, respecte als colors adjacents del fons de la secció de
la web en qüestió. [9.1.4.11 Contrast no textual]

Hi podrien haver algunes etiquetes o instruccions no etiquetades correctament
[9.3.3.2 Etiquetes o instruccions]

Hi podrien haver missatges d’estat que no compleixin els mínims exigits
[9.4.1.3 Missatges d’estat]

Hi podrien haver suggeriments davant d’errors que no compleixin els mínims
exigits [9.3.3.3 Suggeriments davant d’errors (condicional)]

Hi podrien haver fallades en la navegació seqüencial per la pàgina web que afectin
el seu significat o la seva operació [9.2.4.3 Ordre del focus]

 • Podrien haver-hi fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web

Càrrega desproporcionada
No s’aplica.

PREPARACIÓ DE LA SEGÜENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT
Aquesta declaració va ser preparada el 4 de març de 2024.
El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació
realitzada per la pròpia empresa.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE
Podeu fer comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article
10.2.a del RD 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc
 • web
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a la
 • accessibilitat del lloc web

A través de l’email de contacte pavimbell@gmail.com.

Podeu presentar:

 • Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:
  Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD
  1112/2018 segons l’establert per l’article 3, apartat 4
  Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una
  càrrega desproporcionada.
  En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat,
  els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una
  sol·licitud raonable i legítima.
  Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través
  de l’email anterior.

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ
Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta
hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió
adoptada, o la resposta no compleixi els requisits contemplats en l’
article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment
es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini
de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.