...

Pavimbell

Paviment de formigó imprés

El Formigó imprès és una de les tècniques decoratives de major auge en l’actualitat.

Consisteix en la impressió mitjantçant motlles aplicats a la superfície de formigó, la qual cosa dóna un acabat semblant a materials nobles com pissarra, llamborda, llosetes creàmiques, pedra, fusta o, pràcticament, qualsevol altre material.

El paviment imprès consta d’una base de formigó fresc amb malla i fibra a la qual s’aplica un morter colorejat (Weber print) que permet l’estampació de varietat d’acabats i colors. Ofereix unes altes resistències mecàniques, i a la intempèrie. Es aplicable en zones interiors i exteriors.

Camps d'aplicació de formigó imprés

És un paviment que s’adapta principalment a exteriors, ja que presenta una gran durabilitat i resistència a les inclemències meteorològiques.

Economia

Amb l’aplicació del paviment imprès, s’aconsegueixen paviments totalment acabats en una sola operació, s’eviten endarreriments en l’acabament de l’obra i els inconvenients que això suposa. Depenent de la superfície tractada, es poden obtenir significatius estalvis respecte del cost que suposa la instal·lació de maons, rajoles, llambordes, lloses, o d’altres paviments discontinus convencionals. Quan les exigències estètiques s’inclinen per treballs d’artesania, però les raons de pressupost condueixen a la utilització del formigó, el paviment imprès combina bellesa i economia, i ofereix resultats immillorables de vistositat i resistència.

Veure models de motlles

Estètica

L’àmplia gamma de colors existent permet trobar la solució que més s’adapti a les seves necessitats d’estètica i decoració. Aquesta carta de colors serà merament orientativa, ja que en ser un producte fet in situ damunt una gran massa de formigó, i estant sotmès a les condicions ambientals variables, pot produir-se un petit grau d’alteració del color.

Veure carta de colors

Quins són els avantatges

Perquè triar el formigó imprès?

1. Element decoratiu

Àmplia gamma de colors i motlles que li permeten instal·lar-se en qualsevol lloc.

2. Fàcil aplicació

Ràpid a posar en obra, permet limitar la durada de l’obra i la molèstia als usuaris.

3.Resistència

·El desgast és insignificant encara que sigui molt transitat.
·Els colors són estables en el temps i conserven el seu aspecte inicial.
· A cada 20/25m2 es realitzen juntes de dilatació en sec que permeten evitar qualsevol dany o fissura a llarg temps.
· La resistència als xocs és excepcional.
· L’adherència és notable i una gran garantia de seguretat.

4. Sense manteniment

· Cap manteniment en particular a causa de la impermeabilitat del sistema protegit per la resina.
· Les molses no s’enganxen, la qual cosa evita l’aspecte desagradable i relliscós.
· No creixen les herbes (no hi ha juntes), la qual cosa permet eliminar l’aspecte descurat d’altres materials.
· La neteja de manteniment permet conservar com a nou el paviment. La neteja és ràpida i el manteniment és zero (buscar sinònim)

5. Econòmic

L’aplicació es realitza en una sola vegada pel que fa a la capa basica i l’acabat final

6. Estètic

· Àmplia gamma dels motlles i sanefes perquè cada facultatiu o client pugui crear tots els motius que desitgi.
· És possible intervenir en reparacions, modificacions o paisatges de xarxes, reconstituint l’estructura en els colorits i formes dels motlles inicials sense danys o alteració.

Composició del formigó imprès

Un paviment imprès està compost per tres elements

1. Una plataforma sòlida i estable apta per rebre el cos del paviment.

2. El cos del paviment pròpiament dit, constituït per una llosa de formigó d’entre 10 i 15cm.

3. Un acabat o un revestiment (color) que permeti complir amb les especificacions corresponents a les toleràncies geomètriques d’utilització i de donar al paviment les qualitats de superfície desitjades, tot això assegurant una certa resistència a les accions mecàniques.

El cos del paviment

El formigó del cos del paviment ha de tenir una bona resistència a la tracció en el camp del paviment. El dosatge del ciment ha de ser de 250kg/m3.

Revestiment o acabat

És un material a base de ciments, àrids seleccionats i pigments d’alta qualitat que permeten obtenir, partint de soleres de formigó fresc, un revestiment superficial resistent i durador, acolorit amb diferents dissenys de formes i textures (pissarra, llambordes, rajoles ceràmiques…).

Empresa de reformes de paviment impres

Camps d’aplicació

A causa de la seva fàcil preparació, el formigó s’utilitza en qualsevol tipus d’obra en carreteres urbanes i privades, tals com:

  1. Vies urbanes, urbanitzacions, centres comercials o d’oci.
  2. Remodelació de rotondes, voreres, zones per als vianants i passatges per als vianants.
  3. Entrades de finques, voltants de piscines, terrasses o interiors de xalets.
  4. Alguns camps específics, com a murs de contenció d’obra d’art, terraplens centrals, vies de bicicletes…

Una vegada que el formigó és bolcat i anivellat, i abans que comenci a endurir-se, se li dóna el color vessant el colorant i enduriments en pols de forma manual, perquè s’incorpori en la mescla de ciment i abans també del procediment d’estampat amb els motlles.
Disposem de d’una àmplia varietat de colors perquè pugui triar com combinar-los amb els motlles.

Les possibilitats de disseny en els nostres paviments de formigó imprès són molt variades, ja que podem combinar motlles i colors, creant un paviment únic per al teu patis o terrasses. A Pavimbell, a més de construir paviments decoratius, assessorem en el disseny del seu paviment.

Sistema d’aplicació del Paviment Imprès

Es comença per estendre i anivellar el formigó de la base, incorporant una capa superficial enduridora i colorada, utilitzant productes preparats, premesclats  i controlats en fàbrica.

Seguidament, actuant damunt el formigó en estat tou i es fa l’estampació de textures mitjançant motlles amb diferents dissenys de formes, que reprodueixen materials nobles, petris i ceràmics.

Això permet, donada l’amplia gamma de coloració, d’obtenir una gran varietat d’acabats superficials.

Finalment, es farà una neteja i un rentat de la superfície amb aigua a pressió per eliminar les restes de l’agent desemmotllant, i aplicarem una resina segellant per al curat.

Procés d'aplicació

1. Regularització del formigó

2. Polvorització

En els minuts que segueixen a la regularització del formigó s’empolvora manualment el color a raó de 5/6 kg/m2.

3. Allisat

L'allisat del formigó permet a l’aigua del formigó pujar per capil·laritat i assegurar un perfecte encaix entre el formigó i el producte. L’allisat es realitza mitjançant alisadoras manuals o mecàniques segons les dimensions de la superfície a tractar.

4. Aplicació del desmoldeante

En acabar l’allisat, s’aplica el desmoldeante, polvoritzat manualment.

5. Estampat

Després de l’aplicació del desmotllable, s’estampa el suporte mitjançant motlles de cautxú de diferents formes i dissenys.

6. Rentat

Després d’un temps d’assecat (més o menys llarg en funció de les condicions climàtiques), es renta la superfície obtinguda mitjançant un netejador a pressió a 150 bar amb la finalitat d’eliminar el desmoldeante i els residus diversos.

7. Tractament amb resina

Després del rentat s’aplica la resina. Aquesta capa protectora penetra en el espresor del tractament fins a la superfície de contacte, augmentant així les característiques mecàniques de manteniment i de durada fent barrera contra el gel i desglaç.